Showdown – Simon’s Cat (Jazz Trilogy! – 3/3) | SHORTS #84
Articles Blog

Showdown – Simon’s Cat (Jazz Trilogy! – 3/3) | SHORTS #84

♬ Theme tune ♬ [Birds tweeting] [Rustle] MEOW!! Erm Meow, mew, mew, mew MEOW! [Thwack] [Pow] [Thud] [Kapow!] Er? Meow? Mew. Miaoooouuuu [Thud] MEOW!!! [SMACK!] Meow! [Purring] [Lick, lick, lick] [Purring] [Purring] Hello! I’m Simon. Creator of Simon’s Cat. Did […]

Staircase – Simon’s Cat | SHORT #89
Articles Blog

Staircase – Simon’s Cat | SHORT #89

♬ Theme tine ♬ [Cheerful humming] [Toy – Squeak! Squeak!] [Squeak! Squeak! [Squeak!] Huh? Come on! Move! Meow. Hmmm… [Purring] [Purring] [Off screen humming] [More cheerful humming] Huh… Meow. Hmmm…. Move! Hrrrmmrrrh [Loud toy squeak!] Wahhh errr. Meow. Huh! [Toy […]